Avatar for toghrol
ظاهراً رئیس جمهور فعلی هم مثل رئیس جمهور سابق با قوه قضائیه زاویه پیدا کرد https://t.co/bFKcgkLgYp .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10