ظاهراً رئیس جمهور فعلی هم مثل رئیس جمهور سابق با قوه قضائیه زاویه پیدا کرد https://t.co/bFKcgkLgYp .