معمولاً برای مریضیای جزوی میریم درمونگاه سر کوچه تهش ده تومن میدیدم آمپول و سرم میزنیم رفیقمون بردیم کسری سرم وصل کنه حسابداری گفت... .