هفتاد و سه هزارتومن بردم پیش پذیرش گفتم اشتباه نشده؟ گفت نه! گفتم همش یه تزریقه ها گفت یه ساعتم رو تخت اورژانس میخوابه دیگه!!! .