از این به بعد باید شاهد موج ترور شدگان بیولوژیک باشیم. دارن بازار جدید ایجاد میکنن https://t.co/VCTnJEFpBo .