یک نفری که قرار بود وکیلش باشم و از روی بی حوصلگی خودم نشدم شده معاون یکی از وزیرای کله گنده! حالا نمیدونیم اهمیتش در چیه ! .