تازه این فیشهای حقوقی بخش نقدی ماجراس کلی هم خاصه خرجیهای دیگه دارن مثل خرید ویلاهای مجلل در شمال برای استفاده اختصاصی مدیران و... .