نمیدونم چی شد اسم مدعی العموم رو کردن دادستان. خیلی غیرمتجانسه با عملکرد و شخصیتشون .