حالا اینکه تکنولوژی تشخیص اینکه توپ اوت شده یا به خط خورده یا به کون بازیکن چه کاربرد نظامی داره بر من پوشیده است .