بارقه های امید در من شکل گرفت https://t.co/fZNxE8Wznq .