از یه قاضی شکایت کردم پنج صفحه تخلفاتشو تشریح کردم تازه طرف به حق حساب گرفتن شهره است هیچ کاریش نکردن مدرس دانشکده علوم قضاییه .