آخه کدوم عاقلی از پول میگذره اونم بخاطر یه عده که با یغوره سردیشون میکنه با یه مویز خارمادر یارو رو میارن جلوی چشمش .