چی میشد ساعت حرکت هواپیمام مثل اتوبوس دست خود آدم بود. میرفتی فرودگاه می‌پریدی تو اولین هواپیما میرفتی .