فوکر صد تو این دما جواب میده؟؟ آنتونف شرکت سپاهان از گرما سقوز کرد! .