انگلیس با اون همه ادعا قرنهاست در حسرت یه نیمه نهایی جام ولایتی چیزیه بعد ولز اومد نیمه نهایی یورو .