اگه آدم شرط ناشتاییو قبل از آزمایش خون رعایت نکنه ممکنه اثر فاحشی رو نتیجه بذاره؟ تریگلریسید من در حدیه که الان باید مرده باشم! .