Avatar for toghrol
همونقدر که مبارز مجازی زیاد داریم حزب الهی مجازی هم کم نداریم طرف تو عمرش یه راهپیمایی روز قدس ترفته ر ب ر توئیت ضدامریکایی میکنه .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10