همونقدر که مبارز مجازی زیاد داریم حزب الهی مجازی هم کم نداریم طرف تو عمرش یه راهپیمایی روز قدس ترفته ر ب ر توئیت ضدامریکایی میکنه .