فک کنم این پدیده هم از عجایب جامعه ماست که یه سری در مورد جنایت بودن یا نبودن کشتن همزمان دویست غیرنظامیکه از قضا هموطنشونن اختلاف نظر دارن .