یک درصد درآمد شهرداری یعنی حداقل ده میلیارد! بعید میدونم! https://t.co/cG36SGz89O .