خدا به داد برسه! سر بیست هزار کیلومتر به روغن سوزی میفته https://t.co/LpivDgxk2f .