حالا این که این مدیران دزد بودن یا هرچی به کنار ولی برکناری یکباره این همه مدیر دستگاهها رو دچار بی ثباتی نمیکنه؟ .
احمقن دیگه ‎· Aliusha