دولتها و مجلسها خوب یا بد مرتب در حال تغییر وتحولن ولی قوه قضائیه ازاول تا آخرش تحت سلطه یه عده محدود و یک تفک واحده https://t.co/GSABm6z9TX .