ببین چه وضعیته صبح داشتم خبر نطق فاطمه حسینی رو میخوندم یهو خیلی استفهامی برگشتم از همکارم پرسیدم ما به این رأی دادیم؟ .