الان سوال مهمتر اینه که اطلاعات مردم دست نهادها چه میکنه؟ https://t.co/NZC4UUZZaJ .