سر گنده این فیشهای حقوقی تو بیزینسلهای میلیارد دلاری آقایونه.... و البته خانمها.. شاید صرافی نمونه کوچیکش باشه .