تاکید مکرر مخالفان دولت بر سیاسی نکردن ماجرای فیشها و آرام نگه داشتن فضا نشون میده دولت هم کارتهای خوبی دستشه.. احتمالاً گردش مالی خیلیا .