از بقیه مسائل که بگذریم... چطور بگم؟... حجاب اصلا بهش نمیاد https://t.co/BckQXSldMC .