احمق با یه سخنرانی نابجا و بیمورد سیبل کرد خودشو .