کله پا کردن جنتا مدیر شیاد کار راحتیه ولی جراحی یه سیستم سرتا پا فاسد مثل سیستم درمانی یا قضایی محال .