حتی خاتمی زمان ریاست جمهوریش وقتی میرفت دانشگاه میگفتن حضار دستچین میشن برای همین باورش سخته یکی همین جوری تو بیت رهبری بره پشت تریبون .