رئیس قوه قضائیه دو سال پیش بخشنامه داد به دادگاهها که در جرائم پزشکی از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنید .