یه دختر جوون سرزنده رو برای یه عمل ساده صفرا بردن بیمارستان یه علیل سیر از زندگی تحویل دادن کمیسیون پزشکی گفت پزشک و بیمارستان بی تقصیرن .