ایول! اخلاق پزشکی تو ایران یعنی همین https://t.co/zqlv3cg8ks .