من بیشتر از اینکه از خود پزشکا شاکی باشم از سیستم نظارتی شاکی هستم. اگه یه کم کنترل وجود داشت برای خودشون هم بهتر بود .