ترافیک بی سابقه است ملت چشونه؟ .
داخل شهری یا خارج شهر؟ ‎· Aliusha
خارج شهر ‎· طغرل