ترافیک بی سابقه است ملت چشونه؟ .
داخل شهری یا خارج شهر؟ ‎- Aliusha
خارج شهر ‎- طغرل