دیشب تو ترافیک جاده برای اینکه خواب آلود نشم گوساله میشمردم. گوساله لایی نکش، گوساله چراغ نزن، گوساله بین خطوط برو، گوساله نور بالا نیا و... .