تو ترافیکی که ماشینها پشت به پشت دارن میرن طرف هی چراغ میزنه که راه بده خب گوساله اگه راه باشه منم میخوام تندتر برم به اینا هیچوقت راه نمیدم .