حالا اگه من راه بدم دوباره برای نفر بعدی چراغ میزنه. انگار همه باید بزنن کنار که آقا رد شه. ملت چی فکر میکنن با خودشون؟ .