حالا نه صرفاً برای اعصاب اون . چون هر چی بیشتر طرفو هول کنی کار بیشتر گره میخوره .