سخنرانی نامربوط فاطمه حسینی تو مجلس نشون داد از حداقل آیکیو برای حفظ منافع خودش هم بهره نداره و صرفاً با همون رانت راه مجلسو پیدا کرده .