قضیه پتروشیمی ماهشهر چرا انقدر مهجور مونده؟ حتی اگه مهارم بشه و خسارت جانی نداشته باشه احتمالاً چمدصد میلیارد یا بیشتر خسارت مالی داره .