من فکر میکنم ولیل اینکه آتش به ایران سرایت نکرده چیزی غیر از توان دفاعی و امنیتی ماست برای همین از این حجم نفرت پراکنی وحشت دارم .