انقدر به خونمون تشنه ن که یه آتش سوزی حاصل از نشت گازو ترند جهانی کردن و مملو از آرزوی مرگ همه مون. وای به روزی که مجال پیدا کنن .