دختر پسره کنار کوچه محکم همو بغل کرده بودن سرمو انداختم پایین راحت باشن رد شدم یارو که آشنا بود گفت بیخیال اینا دوساعته همین شکلی تکوننخوردن .