نه یعنی نه؟ از این به بعد زوجین قبل از شروع کار باید رسید بگیرن .