غیر از داور که طرف فرانسه است کلاً آلمان انگار برای تفریح اومده بود تو جام .