تو این فکرم این مخزنهایی که تخلیه میکنن محتویاتش رو کجا می برن! اون حجم از فرآورده قاعدتاً باید بره تو یه مخزن همقد اینا که آتیش گرفته .