آقا این پایکوبی عمال سعودی در کنار بی تفاوتی رسانه های داخلی یکم نگران کننده نیست؟ .