آیا اتفاقی افتاده؟ با توجه به اینکه برنامه ها ضبطی هم هستن و امکان سانسور وجود داره .