تازه الهام حمیدی چند سال با اکس بوی فرندش میرفته تو برنامه های تلویزیون (مذهبی و...)! تازه سر دورهمی فهمیدن که طرف شوهرش نبوده :)) .