پفیوزها یه مخزن آتیش گرفت هشتگ آتیش گرفتن ایرانو ترند کردن. امیدوارم این آرزو رو به گور ببرن. امیدوارم .